ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ


Μέχρι το 1981 εφαρμοζόταν Εθνική Πολιτική για τον κλάδο ΑΦΦ, με καθορισμό παρέμβασης και την απορρόφηση της παραγωγής από τους συνεταιρισμούς ως φορείς παρέμβασης, με την εγγύηση Δημοσίου. Έτσι έγινε εκτόξευση της καλλιέργειας των ΑΦΦ με 50.000 στρέμματα σε 16 είδη. Η αδυναμία των συνεταιρισμών με συνεχή διαχειριστικά ελλείμματα είχε ως συνέπεια την κατάργηση της πολιτικής και την υποχώρηση του κλάδου.

Με την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση (τότε ΕΟΚ), υπήρχαν επιδοτήσεις σε κλάδους που εντάχθηκαν σε κοινές οργανώσεις αγοράς (ΚΟΑ) σε αντίθεση με τα ΑΦΦ που εξαιρέθηκαν από όλες τις ΚΟΑ .

Τα ΑΦΦ λοιπόν μέχρι πρόσφατα (2014)  δεν ελάμβαναν κοινοτικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις) και μόλις το 2015 με την νέα ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) 2014-2020, καν. (ΕΕ) 1307/2013 και καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρχισαν να επιδοτούνται. Υπόψη όμως με την προηγούμενη ΚΑΠ (καν.1782/2003) ενώ δεν εξεδόθηκαν δικαιώματα για τα ΑΦΦ, γιατί δεν ελάμβαναν επιδοτήσεις την ιστορική περίοδο 2000 -2002, ενεργοποιούσαν όμως δικαιώματα.

Με την έκδοση της ατομικής πράξης προσδιορισμού προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αρχές Δεκεμβρίου, η ΕΑΦΦΕ διαπίστωσε ότι τα ΑΦΦ εντάχθηκαν στη περιφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών (ΠΕ2), ενώ υπήρχε η υπόσχεση από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου (ΥΠΑΑΤ) για ένταξη στη περιφέρεια των μόνιμων - δενδρωδών  καλλιεργειών (ΠΕ3).

Η ΕΑΦΦΕ υπέβαλλε αίτημα  στο Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί τα περισσότερα ΑΦΦ είναι πολυετείς καλλιέργειες να ενταχθούν στη ΠΕ3 περιφέρεια και επί πλέον στις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Υπόψη ότι το 2017 θα ακολουθήσει ενδιάμεση αναθεώρηση της τρέχουσας ΚΑΠ 2014 - 2020 για παραλήψεις - αδυναμίες κ.λ.π.Next previous home